Start

Copyright © All Rights Reserved

På svenska skolan i New Delhi får utlandssvenska barn och ungdomar utbildning i svenska och om Sverige. Skolan ger svensktalande barn och ungdomar ett positivt sammanhang att finnas i, utvecklar deras flerspråkighet och stärker deras identitet.


Skolan vänder sig till barn och ungdomar med anknytning till Sverige och det svenska språket. I åldersindelade grupper får eleverna tillsammans med en lärare utforska de svenska språket, historia, geografi, traditioner och kultur.


Vem kan delta i svenska skolans undervisning?

För att barn eller ungdomar ska kunna delta i undervisningen ska,

  • eleven ha fyllt eller fyller sex år under hösten
  • minst en vårdnadshavare vara svensk medborgare
  • svenska vara ett levande språk i hemmet


Dispens kan sökas av andra svensktalande barn som kan bli antagna mot en avgift motsvarande summan av det svenska statsbidraget.


Kompletterande utbildning i svenska och handledning

Den utbildning som ges vid svenska skolan i New Delhi kallas för kompletterande utbildning i svenska och kan jämföras med det som kallas hemspråks- eller modersmålsundervisning inom det svenska skolsystemet. 


För de ungdomar som läser svenska på distans har svenska skolan handlednings-grupper där eleverna får stöd i sina distansstudier.


Idag finns det ingen svensk heltidsskola i New Delhi. De barn och ungdomar som går i svenska skolan får sin huvudsakliga utbildning vid en indisk eller internationell skola i New Delhi.


Svenska skolan i New Delhi -  en föräldraförening

Svenska skolan i New Delhi är en förening som drivs av föräldrar till de elever som deltar i undervisningen och undervisande lärare. Föreningens skolverksamhet finansieras med statsbidrag från Sverige samt elevavgifter.


Ovan: I väntan på att lektionern ska börja.

Under. Gruppfoto.

Foto: Svenska skolan i New Delhi