Undervisning och grupper

Copyright © All Rights Reserved

De elever som går i svenska skolan får aktivt träna och förbättra sina svenskkunskaper tillsammans med andra barn och ungdomar. Här kan du läsa om grupper, undervisning, handledning och mål.

 

I svenska skolan får eleverna kunskap om det svenska språket, Sveriges historia, geografi, traditioner och kultur. Utbildningen ska ses som kompletterande svenskundervisning. Deltagande i svenskundervisningen vid svenska skolan i New Delhi är inte betygsberättigande.

 

Eleverna har lektion en eftermiddag i veckan och en handfull temadagar och kvällar under ett läsår. På temadagarna fördjupar vi oss i något ämne. Vi har bland annat haft temadagar om svensk design, svenska uppfinningar, val och demokrati. Temakvällar kan vara att vi ser en svensk film som eleverna får diskutera eller spelar brännboll.

Svenskundervisning i åldersindelade grupper

Antalet barn och ungdomar som deltar i svenska skolan i New Delhi varierar från år till år. Eleverna delas in grupper om cirka 6-12 barn utifrån ålder. Antalet grupper under ett läsår kan variera.

 

Mål med undervisningen

Genom vårt språk utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och förstår andra. Att vara flerspråkig underlättar också språkutveckling och lärande inom andra områden.

 

Syftet med undervisningen är att eleven ska få en aktiv språkträning och kunskap om sin kulturella bakgrund. Undervisningen ska hjälpa eleven att behålla och förbättra sina kunskaper i svenska och bidra till två- eller flerspråkighet.

 

Sammanfattningsvis ska eleven utveckla sin förmåga att:

  • Kommunicera och formulera sig i tal och skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Reflektera över traditioner, kultur, natur- och samällsfrågor i Sverige genom att jämföra med andra länder

 

Svenska skolan i New Delhi följer "Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet".

 

Läs mer hos Skolverket om kompletterande svenskundervisning utomlands

 

Inga betyg vid svenska skolan i New Delhi

De elever som deltar i svenska skolans svenskundervisning får inte betyg i ämnet svenska. För att få betyg i svenska krävs att eleven läser svenska på distans vid en distansskola i Sverige.

 

Elever som deltar i handledning

Många av de elever som går i årskurs 6 och över väljer att läsa svenska på distans. För dessa elever har svenska skolan en grupp där eleverna får stöd i sina distansstudier av en handledare. De har då bland annat möjlighet att fråga om uppgifternas utformning och diskutera med andra elever. Eleverna deltar också i de gemensamma temadagar och andra aktiviteter som svenska skolan i New Delhi ordnar.

 

Handledaren är inte att förväxla med elevens lärare som finns i Sverige. Ansvaret för själva undervisningen har elevens lärare som finns vid distansskolan.

 

Handledning betalas av föräldrar till de barn som deltar i undervisningen i början av terminen när antal elever har fastställts.

 

Distansstudier

För att kunna läsa svenska på distans behöver vårdnadshavare anmäla eleven till en distansskola. Eleverna får då betyg i svenska, vilket behövs för de elever som ska söka till den svenska gymnasieskolan eller vill läsa svenska på gymnasienivå.

 

Många av de elever som deltar i den handledningsgrupp som svenska skolan i New Delhi har läser vid distansskolan Sofia Distans eller Hermods distanstgymnasium. Läs mer om Sofia Distans.

 

Lärare och handledare

Undervisning och handledning sker främst av föräldrar till barn i verksamheten vilket innebär att läraren eller handledaren inte alltid har en lärarexamen.

 

Vill du arbeta som lärare eller vikarie? Kanske har du andra talanger, färdigheter eller kunskaper och vill bidra till svenska skolans undervisning? Kontakta vår lärargrupp via e-post: larare@svenskaskolannewdelhi.com

 

Våra senaste temadagar har handlat om demokrati, design och sinnena. Foto: Svenska skolan i New Delhi